Bản Phổ Thông - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
Tân Ước

Kinh Thánh Bản Phổ Thông

Nghe Ma-thi-ơ 24

Giọng Nam - Miền Nam

Người đọc: Mục sư Phạm Đình Nhẫn

TÂN ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1

1

1