Bản Hiệu Đính - Miền Bắc

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
Cựu Ước & Tân Ước

Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính

Nghe Phục-truyền Luật-lệ Ký 1

Giọng Nam - Miền Bắc

Người đọc: Nguyễn Hoàng Nam

CỰU ƯỚC

NĂM SÁCH CỦA MÔI-SE

CÁC SÁCH LỊCH-SỬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CÁC SÁCH THƠ-VĂN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
CÁC SÁCH TIÊN-TRI

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

TÂN ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1

1

1